Members

 • 代表取締役社長 CEO

  Fumitaka Takebayashi

Engineer

 • Naohiro Hasegawa

 • Ryosuke Kawamura

 • Takuji Matsuura

 • Sho Minagawa

 • Yuki Ogawa

 • Nakamura Dominik

 • Jonas Buntinx

 • Robert Porter

 • Christopher Schappert

SRE

 • Shotaro Murai

 • Tatsunori Takahashi

 • Kairi Tsunoda

QA

 • Takashi Sato

 • Koichi Hosono

PM

 • Kwangheon Shim

Business

 • Ryota Arai

Engineer

 • Hiroyuki Nakazumi

 • Takuji Matsuura

 • Ryuichiro Kato

 • Yunling Zhang

 • Miyako Kitazato

QA

 • Saori Egawa

Marketing

 • Yuto Moriwaki

 • Kiwamu Inomata

 • Ryota Arai

 • Naoki Tsutsumi

 • Yu Nakamura

 • Ryuki Togawa

 • Yuka Miyake

 • Kentaro Shibayama

 • Akane Matsumura

 • Yumi Haraguchi

 • Kaori Miyakoshi